Informácie o ochrane osobných údajov

ďalej len GDPR

Dobrý deň,

Od 25. mája 2018 platí nová legislatíva o ochrane osobných údajov. Nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"). 

Našim zákazníkom a našim potenciálnym zákazníkom prezentujeme túto informáciu, aby sme Vás v zmysle nových predpisov informovali o spôsobe, akým naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje.

Správca údajov

Správcom Vašich osobných údajov, tzn. subjekt, ktorý rozhoduje o cieľoch, účeloch a spôsoboch spracovávania Vašich osobných údajov, je spoločnosť RAK Servis s.r.o., Družstevná 454/52, Stará Turá 91601 (ďalej len: RAK Servis). IČO: 50623419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel sro, vl. č. 33996/R 

Uvedenie údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na uzatvorenie dohody a na následnú realizáciu služieb.

Získanie informácií o spracovávaní osobných údajov

V záležitostiach, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, kontaktujte konateľa našej spoločnosti zaslaním elektronickej správy na emailovú adresu: rakservis@rakservis.sk alebo formou písomnej správy na adresu našej spoločnosti.

Získavanie údajov a účely ich spracovávania

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné na realizáciu dohody uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a Vami, tzn. na realizáciu služby (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR), v tom na:

 • predstavenie ponuky služieb či výrobkov a na realizáciu objednávok (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR);
 • posudzovanie sťažností a reklamácií (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • vymáhanie požiadaviek a nárokov v súvislosti s objednanou službou alebo zakúpeným tovarom od našej spoločnosti (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe - oprávneného a opodstatneného práva na vymáhanie pohľadávok;
 • archívne účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • štatistické účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávnenej a opodstatnenej potreby správcu disponovať informáciami o štatistikách ním vykonávaných činností, ktoré umožňujú zlepšovať ním vykonávané činnosti.

Dodatočne, platná legislatíva od nás vyžaduje, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali na daňové a zúčtovacie účely. Okrem toho, Vaše údaje môžeme spracovávať na marketingové účely, tzn. na reklamovanie vlastných výrobkov a služieb. Údaje využívané bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov spracovávame (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno g GDPR) na základe oprávneného a opodstatneného záujmu správcu vykonávať marketingové prieskumy. Keď na tieto účely používame elektronické komunikačné prostriedky, tzn. e-mail, telefón, vzhľadom na iné platné predpisy, údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a GDPR).

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané (sprístupnené) iným subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje vo vlastnej réžii, medzi inými:

 • subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby;
 • bankám a sprostredkovateľom platieb (v závislosti od formy úhrady zvolenej zákazníkom) - za účelom vrátenia nenáležitých platieb;
 • sprostredkovateľom platieb (v prípade výberu takej formy úhrady zo strany zákazníka) - za účelom realizácie platby;
 • štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely splnenia zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra a pod.)
 • subjektom, ktoré zabezpečujú naše teleinformačné systémy (dodávatelia hostingu, IT služieb)
 • subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, daňové alebo poradenské.

Trvanie uchovávania Vašich údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania dohody (poskytovania služieb), ako aj po jej skončení:

 • Údaje, ktoré obsahujú dohody - kým neuplynie premlčacia lehota pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich s dohodou (maximálne 10 rokov od dňa ukončenia platnosti dohody);
 • Na účely vyplývajúce alebo súvisiace s legislatívou, predovšetkým predpisy týkajúce sa uchovávania účtovnej dokumentácie, vystavených faktúr a pod.
 • Dokumenty týkajúce sa ručenia a reklamácií sú uchovávané 1 rok po uplynutí termínu ručenia, záruky, alebo zúčtovania reklamácie;
 • Údaje na marketingové účely:
  • v prípade spracovávania údajov na základe súhlasu - kým nebude daný súhlas zrušený;
  • v prípade spracovávania údajov na základe oprávneného a opodstatneného záujmu RAK Servis - kým nebude podaná námietka;
 • Údaje zbierané prostredníctvom kontaktného formulára - kým neplynie premlčacia lehota na vymáhanie prípadných nárokov a požiadaviek (maximálne 3 roky).

Práva súvisiace so spracovávaním údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo obmedziť ich spracovávanie, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením (ak údaje boli spracovávané na základe súhlasu).

Okrem toho v situácii, keď uznáte, že spracovávanie údajov našom spoločnosťou porušuje predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov.